KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Taraflar :

 1. Kiraya Veren – Ev Sahibi : Kimlik Bilgileri
 2. Kiracı – Kiralayan : Kimlik Bilgileri

Kiraya Konu Taşınmaz Bilgileri:

 1. Tapu Bilgileri :
 2. Adres Bilgileri :
 3. Kullanım Şekli :
 4. Kira Süresi :
 5. Belirlenen Kira Bedeli :

 

Kira Şartları :

 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken bakım ve onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 18. İŞ BU KİRA SÖZLEŞMESİNDE YER ALMAYAN HUSUSLAR HAKKINDA 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR

Özel Hükümler :

 1. .
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .

TARAFLAR

İMZA                                                                                    İMZA

VASİ TAYİNİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

… NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : …

VEKİLİ : ….

DAVALI : Hasımsız

KONU : … (T.C.) ‘e vasi atanması talebidir.

AÇIKLAMALAR :

…… Kendi işlerini tek başına yürütemeyecek durumdadır. Kendisinin sağlık sorunları dava dilekçesinin ekinde sunulu sağlık raporlarından anlaşılmakla, kendisinin yasal ve günlük işlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi, hak kaybı yaşamaması ve maddi / manevi olarak zarar görmemesi için kendisine vasi tayin edilmesi gerekmektedir. (EK-1 Sağlık Raporları)

Vasi Tayini talep edilen, …. Rahatsızlığı nedeniyle fiilen ve hukuken kendi sorumluluğunu taşıyacak, medeni ve yasal haklarını kullanabilmesi adına …. İsimli kişinin vasi olarak atanmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. TMK ilgili hükümlerinde kişinin kendi isteği ile vesayet altına alınması mümkün kılınmıştır. Yaşlılık, engelli olma, deneyimsizlik veya ağır bir hastalık gibi nedenlerin varlığı halinde kişi kendi işlerini idare edemiyor ve bakım için birinin yardımına ihtiyaç duyuyor ise kendisine vasi atanmasını talep edebileceği düzenlenmektedir.

Vasi olarak atanması talep edilen … , kendisine vasi tayini talep edilen …. Çocuğu olup; fiilen ve hukuken sorumluluğunu taşıyabilecek, haklarını koruyabilecek durumdadır.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu vs diğer yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Kolluk araştırması, sağlık raporları, nüfus kayıtları, vs ilgili diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM :

Açıklanan nedenlerle ……. (T.C.) ‘e vasi olarak …. ‘nın atanmasına karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

İDARİ SORUŞTURMA SAVUNMA DİLEKÇESİ

İDARİ SORUŞTURMA SÜRECİNDE SAVUNMA DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR

 

Bir idari soruşturma kapsamında savunması istenen ilgili, olaya ilişkin savunma istem yazısının kendisine tebliğinden itibaren yasal süresi içerisinde savunmasını sunmak zorundadır. İlgili memur ise 657 sayılı kanun uyarınca; “ Memur, yetkili kurulun veya disiplin amirinin yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapar. (4) Savunma istemine ilişkin yazıda, süresi içinde yapılmaması hâlinde savunma hakkından vazgeçilmiş sayılacağı belirtilir.” Hükmü uyarınca kendisine en az 7 gün savunma süresi tanınmak durumundadır.

İlgili kanun metninde bu süre en az 7 gün olarak ifade edildiğinden soruşturma kapsamına göre ve fiillerin sayısı ile savunma hazırlanması için öngörülen süre gibi özel durumlar dikkate alınarak olayın niteliğine göre savunma süresi tanınması savunma hakkının doğal sonuçlarındandır.

Ayrıca ifade etmek gerekir ki; idare tarafından ilgilisinden savunma istenirken; 7 günden daha fazla bir süre tanınmış ise bu süreye riayet edilmeli, savunması istenen memur tarafından olayın yukarıda belirtilen özelliklerine göre de ek süre talebinde bulunulmalıdır. Örneğin olayın niteliği gereği bir başka yerden temin edilecek belgenin alınması süre alacak ise; ilgilinin savunma için ek süre istemesi gayet doğaldır.

Savunma için kullanılabilecek örnek dilekçe :

 

İDARİ SORUŞTURMA SAVUNMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İlgi: 2021/ ….                        : (Savunma İstem Yazısında Yer alan ilgi sırası yazılır)

SAVUNMA YAPAN           : ……… (İsim Soy İsim ve TC Kimlik No Yazılır)

ADRES                                 : Yazışmalarda kullanmak üzere resmi adres yazılır

AÇIKLAMALAR                :

…. Kurumunuzun … tarihli savunma istem yazısı ile hakkımda yürütülmekte olan disiplin soruşturması kapsamında yazılı savunmam istenmiştir. Bu doğrultuda tarafıma yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmam şu şekildedir :

 1. OLAYA VE İDDİAYA KARŞI SAVUNMALARIM

Bu kısımda olayın ne olduğu açıklandıktan sonra usul ve esasa yönelik savunmalar yapılabilir. (Örneğin müsnet fiil tarihi ile soruşturma tarihi arasında, zamanaşımı süresi dolmuş ise zamanaşımı itirazında bulunulması gerekmektedir.)

 1. OLAYA VE İDDİAYA KARŞI SAVUNMALARIM

Bu kısımda da 2. Suçlamaya ilişkin olayın ne olduğu açıklandıktan sonra usul ve esasa yönelik savunmalar yapılabilir. (Örneğin müsnet fiil tarihi ile soruşturma tarihi arasında, zamanaşımı süresi dolmuş ise zamanaşımı itirazında bulunulması gerekmektedir.)

 

Hukuki savunma içeriğinde olayın esasının gerçekleşip gerçekleşmediğine dair delillerinizi, suçlama konusu fiilin göreviniz kapsamında olup olmadığına dair delillerinizi sunmanız gerekecektir.

HUKUKİ DELİLLER : Müsnet suçlamalar yönünden yapılacak savunmada geçen bütün argümanların karşı delilleri yazılmalıdır. Örneğin, müsnet iddia tarihinde olay yerinde değil iseniz; o tarihte başka bir yerde bulunduğunuza dair görüntüler, fotoğraflar ya da videolar delil olarak sunulabilir. Ya da olay tarihinde izinde iseniz izin belgeniz de lehinize bir delil olacaktır.

 

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım nedenler ve sunduğum deliller ile savunmam bir bütün halinde değerlendirilerek; hakkımda ceza tayinine yer olmadığına dair karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

SAVUNMASINI SUNAN

 

 

 

HSK ŞİKAYET DİLEKÇESİ

 

HSK’dan bilgi edinilecek konularda başvuru için; Hâkimler ve Savcılar Kurulu kurumsal web sayfasında yer alan ‘Bilgi Edinme’ başlıklı kısımdan Gerçek Kişi Başvuru Formu & Tüzel Kişi Başvuru Formu bölümlerinden bilgi edinme başvuru formuna ulaşabilir ve bilgiedinme@hsk.gov.tr mail adresinden veya posta ya da faks yolu ile bilgi edinme başvurusunda bulunulabilir.

 

Ayrıca görevi sırasında disiplin hukukunun gerektirdiği zorunlu kurallara riayet etmeyen, dava dosyalarında kasıtlı olarak hukuka aykırı iş ve işlemler tesis eden hakim ve savcılar hakkında idari disiplin sürecinin yürütülmesi, konu hakkında disiplin incelemesi ve disiplin soruşturması yapılması talebiyle yapılacak şikayetler HSK’ya yapılmalıdır.

6087 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kanunu 4. Maddesinin c fıkrasında söz konusu incelemelerin HSK tarafından yapılacağı şu şekilde ifade edilmektedir: Aşağıdaki alt bentlerde belirtilen hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemek; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hâl ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırmak ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek”

Görüleceği üzere; yapılacak olan bu şikayetler idari açıdan HSK tarafından yürütülmektedir.

HSK’ya yapılacak şikayetlerde, şikayet konusu hakim ve savcıların disiplin incelemesi gerektiren fiil ve davranışları yönünden inceleme yapılması istenen hususlarda verilecek örnek dilekçe şu şekildedir:

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU’NA

 

ŞİKÂYETÇİ                         :                                  ]

ŞİKÂYET OLUNAN           :

İLGİLİ MAHKEME/SAVCILIK

DOSYASI BİLGİLERİ       :

AÇIKLAMALAR                :

 

Şikâyet olunan … Mahkemesinin … sicil numaralı hâkimidir. İlgili mahkemede … tarihinde … davası açılmıştır. İlgili mahkeme dosyasının esası … olup dava dosyası halen derdesttir.

ŞİKAYET NEDENLERİ :

 1. İlgili dava dosyası … tarihinde açılmasına rağmen açılış tarihinden bu yana.. yıl geçmesine rağmen yargılama sürüncemede bırakılmaktadır.
 2. … İlgili Hakim tarafından yargılamanın gecikmesine sebebiyet verilmektedir.
 3. … Tarihli duruşmada … olaylar yaşanmış ve bu durum hakimin tarafsızlığını yitirmesine neden olmuştur.
 4. ….

(İlgili şikayet nedenleri yazılır.)

Bu nedenlerle ilgili hakkında HSK tarafından idari disiplin soruşturması ve incelemesi yapılması gerekmektedir.

 

SONUÇ VE İSTEM             : Açıklanan nedenlerle; Şikâyet olunanın disiplin hukukuna aykırı davranışlarının cezalandırılmasını, dosyadaki mağduriyetin giderilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

ŞİKÂYETÇİ

 

 

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

İSTANBUL (…) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI                                : PELİN YILMAZ ( TC Kimlik No )

Yıldız Mah. Okçular Cad. Okur Sok. No:23/2 Yıldırım – BURSA

DAVALI                                : TOLGA YILMAZ ( TC Kimlik No )

Yıldız Mah. Okçular Cad. Okur Sok. No:23/2 Yıldırım – BURSA

DAVA KONUSU                    : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

Devam

Miras Sözleşmesi İptali Dilekçesi

Miras Sözleşmesi İptali Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Davacı             : Ad soyadı 1

Davalı             : Ad soyadı 2

Konu               : Miras sözleşmesinin iptali.

Deliller          :  Mirasçılık belgesi, miras sözleşmesi, Nüfus kayıtları, Sair her türlü yasal delil.

Hukuki Neden   : HMK, TMK, TMY 546 ve devam eden maddeleri, diğer ilgili mevzuat.

Devam

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO :2018/ 111 E.

KARARA İTİRAZ EDEN
(SANIK) :A.B. (T.C. Kimlik No: 11111111111)-İstanbul
….Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

MÜDAFİİ :Av. ….. – – Adres

İSNAT EDİLEN SUÇLAMA : Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma

KONU :İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin müvekkil hakkında 26/02/2018
tarihli duruşmada hükümle birlikte verilen tutukluluğun devamı kararının itirazen kaldırılarak tahliye
kararı verilmesi talebimizdir hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müvekkil hakkında
26/10/2018 tarihli celsede tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Tutukluluk halinin devamı"
dair karar vermiştir. Sayın mahkemenin kararı hukuka aykırı olup aşağıda ayrıntılarıyla açıklayacağımız
nedenler göz önünde bulundurularak itirazımızın kabulüne karar verilerek müvekkilin tahliyesine
karar verilmesi gerekmektedir. ŞÖYLE Kİ;

Devam

Don`t copy text!