PEMBE ODA; EŞ GÖRÜŞMESİ ÖDÜLÜ

PEMBE ODA [EŞ GÖRÜŞMESİ ÖDÜLÜ]

 

Kamuoyunda “Pembe Oda” olarak bilinen, cezaevindeki tutuklu veya hükümlülerin eşleri ile mahrem görüşme yapmalarını sağlayan uygulama aslında “eş görüşmesi ödülü” isimli bir ödüllendirme türüdür.

Öyle ki; Pembe Oda (Eş Görüşmesi Ödülü) uygulamasının da bulunduğu yönetmeliğin ismi Hükümlü Ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’tir. 2013 yılından bu yana ise ülkemizde uygulanmaktadır. Söz konusu yönetmelikte eş görüşmesi ödülü dışında, telefon ve ziyaret sürelerini uzatma, harcama miktarlarını arttırma gibi ödüllerde vardır.

 

Eş Görüşmesi Ödülü nedir?

Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutuklulara, en geç üç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmi dört saate kadar eşleriyle kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde eş görüşmesi sağlayan ödüldür.

Eş Görüşmesi Ödülünden Kimler Yararlanabilir?

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklular, hükümlüler ve bu kişilerin resmi eşleri dilekçe vermek suretiyle talepte bulunabilir.

 

Başvuru nasıl yapılır?

Hükümlü veya tutuklu ceza infaz kurumuna vereceği dilekçe ile eşleri ise Ceza İnfaz Kurumlarının internet sitelerinde bulunan formlar doldurup, kimlikleri ve evlilik cüzdanları ile birlikte başvuru yapabilir.

 

Eş Görüşmesi Ödülünün süresi nedir?

Hükümlü ve tutuklulara, en erken ayda bir en geç üç ayda bir, üç saatten yirmi dört saate kadar eş görüşmesi ödülü verilebilir.

İlk görüşmenin süresi üç saat olarak belirlenir. Bu süre; hükümlü veya tutuklunun tutum ve davranışları, kurumun fizikî yapısı, personel sayısı ve mevcut doluluk durumu dikkate alınarak kademeli şekilde yirmi dört saate kadar artırılabilir.

Eş görüşmesi, dini ve milli bayramlar ile Bakanlık tarafından açık görüşme izni verilen özel günlerde yapılamaz.

Eş görüşmesinin gün ve saati, kurumun fizikî yapısı, personel sayısı ve mevcut doluluk durumu ile hükümlü ve tutukluların talepleri dikkate alınarak 09:00 ilâ 17:00 saatleri arasında başlayacak şekilde belirlenir.

Görüşme tarihi ve saati, başkalarının haberdar olamayacağı uygun vasıtalarla, hükümlü veya tutuklunun eşine haber verebileceği makul bir süre önce kendisine bildirilir.

Kurumdan kaynaklanan bir sebeple veya hükümlü, tutuklu ya da eşinin kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle görüşmenin planlanan gün ve saatte gerçekleşmemesi hâlinde kurum idaresi tarafından başka bir tarih belirlenir.

 

2018 yılı Mayıs ayı verilerine göre Türkiye’de adli olarak 189 bin tutuklu ve hükümlü var. Terör ve organize suçtan 50 bin tutuklu, hükümlü sayısı var. Toplamda yaklaşık 240 bin tutuklu ve hükümlü var. 2018 yılı itibariyle birçok yeni cezaevi yapılmasına rağmen pembe oda sayıları yetersiz kalmaktadır.

 

Ödülden yararlanmanın şartları nelerdir?

Disiplin cezası almamış veya kaldırılmış hükümlü ve tutuklulardan aşağıda sayılan tutum ve davranışların bir veya birkaçını sergileyenler, diğer davranış türlerine de açıkça aykırı davranmamaları hâlinde ödüllendirilebilir:

  1. Tutum ve davranışları ile diğer hükümlü ve tutuklulara iyi örnek olmak,
  2. İyileştirme faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek,
  3. İş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli katılarak üstün başarı göstermek,
  4. Kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanları ile bu yerlerde bulunan eşyaların temizlik, düzen ve korunmasına azami özen göstermek…
2013 yılında 53 bin 858 olan toplam ödül sayısının, 2015’te 133 bin 838’e ve 2016 Ocak itibarıyla ise 311 bin 481’e ulaştığı kaydedildi.

Ödül verme yetkisi kimdedir/ kimlerden oluşur?

Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi ile verilecek ödülün türüne, sayısına, süresine veya geri alınmasına İdare ve Gözlem Kurulu tarafından karar verilir.

İdare ve gözlem kurulu; Ceza İnfaz Kurumu müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, öğretmen, infaz ve koruma baş memuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir görevliden oluşur.

 

Kurul nasıl karar alır?

Kurul, resen veya kurumda görev yapan servislerin teklifi üzerine ilgililerin ödüllendirilmesine karar verebilir. Kurul, ödül verilecek hükümlü ve tutukluları ayda en az bir kez yapacağı toplantıda oy çokluğuyla kararlaştırır ve ödülün niteliğine göre uygun şekilde ilgililere bildirir.

Ödülün geri alınmasını gerektiren şartların ortaya çıkması hâlinde Kurul, henüz uygulanmamış veya hâlen uygulanmakta olan ödülün derhâl geri alınmasına karar vererek ilgiliye bildirir.

 

YARGITAY KARARI

İnfaz Hakimliği Yeni Bir Eş Görüştürme Ödülüne Karar Veremez

“Hükümlü lehine süreklilik arz edecek nitelikte ve belirlenmiş periyodlar halinde ödüllendirme yapılamayacağı, hal böyle olunca infaz hakimliği tarafından hükümlünün idare ve gözlem kurulu kararına karşı yapmış olduğu şikayete hasren inceleme yapılarak kararın hukuki denetimini yapması gerektiği gözetilmeden, mezkur Yönetmeliğe ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununa aykırı şekilde idare ve gözlem kurulu yerine geçerek hükümlü hakkında her iki ayda bir eş ile mahrem görüşme ödülünden faydalandırılmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekir.” T.C YARGITAY 1.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 1696 Karar: 2018 / 181 Karar Tarihi: 23.01.2018

 

AV. OSMAN YILDIZ

ANKARA BAROSU – 26974

 

 

Don`t copy text!